Adatkezelési tájékoztató

Kérjük olvassa el adatkezelési tájékoztatónkat, vagy töltse le PDF formátumban.

Profigram Zrt. Külső adatkezelési tájékoztatója 2021

Üdvözlettel

Profigram Csoport

A

PROFIGRAM Zrt.

KÜLSŐ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

 

 

 

Dokumentum azonosító:                       PRGR-TÁJ-2021-026-KAKT-2.0;

Hatályba helyezve:                                 2021.03.01;

Dokumentum Verzió:                             2.0;

Adatbiztonsági Besorolás:                    PUBLIKUS (PBB).

 

 

 

 

 

Kiadó:

 

 

                                                           __________________________

                                                                        Megyeri Gábor

                                                                         Vezérigazgató

                                                                      PROFIGRAM Zrt.

 

 

 

Tartalomjegyzék

1     BEVEZETÉS.. 3

1.1      A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI SZABÁLYOZÓI KÖRNYEZETE.. 3

1.2      Alapfogalmak. 4

2     A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS.. 4

3     AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE.. 7

4     JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK.. 7

4.1      Tájékoztatáshoz való jog: 7

4.2      Az érintett hozzáféréséhez való jog: 7

4.3      Helyesbítés joga: 8

4.4      Törléshez való jog: 8

4.4.1        Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 8

4.5      Az adatkezelés korlátozásához való jog: 9

4.6      Adathordozáshoz való jog: 9

4.7      Tiltakozás joga: 9

4.8      Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: 10

4.9      Visszavonás joga: 10

4.10    Eljárási szabályok: 10

4.11    Kártérítés és sérelemdíj: 10

4.12    Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél (Data Protection Officer – DPO) 12

4.13    Bírósághoz fordulás joga: 12

4.14    Adatvédelmi hatósági eljárás: 12

5     A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK TÉTELES FELSOROLÁSA.. 12

5.1      A www.profigram.hu ADATKEZELÉSEI 12

5.1.1        A www.profigram.hu szerver naplózása. 12

5.1.2        A www.profigram.hu honlap saját „Süti” (Cookie) kezelése. 13

5.1.3        A www.profigram.hu honlap adatkezelése az „Ajánlatot kérek” és a kapcsolatfelvétel aloldalon. 14

5.1.4        A www.profigram.hu honlap BLOG felület adatkezelése. 14

5.2      KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ADATKEZELŐVEL. 15

5.2.1        A Profigram Zrt. ügyféllevelezése. 15

5.2.2        Jelentkezés álláshirdetésekre. 15

5.2.3        TALENT Programunk adatkezelése. 16

5.3      EGYÉB ADATKEZELÉSEK.. 17

5.3.1        JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS ÉS TOVÁBBÍTÁS. 17

5.3.2        A Profigram Zrt. INCIDENSKEZELÉSE. 18

6     DOKUMENTUMADATOK.. 18

7     VERZIÓKÖVETÉS.. 18

 

 

 

1      BEVEZETÉS

a Profigram Zrt. (1112 Budapest, Medvetalp utca 3. A. ép. fszt. 6.), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

a Profigram Zrt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a

www.profigram.hu

címen az „Adatvédelmi Tájékoztató” menüpont alatt a láblécben.

a Profigram Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, a nyomon követhetőség és a változás követhetőségének biztosítása mellett.

a Profigram Zrt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. a Profigram Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

a Profigram Zrt. az alábbiakban ismerteti KÜLSŐ felekre vonatkozó adatkezelési gyakorlatát:

1.1    A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI SZABÁLYOZÓI KÖRNYEZETE

a Profigram Zrt. tevékenységének adatkezelései az adott adatkezelésnek megfelelő GDPR elvekre alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön tájékoztató van ebben a dokumentumban az előírásnak megfelelően.

Felhívjuk a Profigram Zrt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

a Profigram Zrt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • A 2018. évi XXXVIII. évi tv. alapján módosított, és 2018.08.25-től hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • A 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • A 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • A 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • A 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • A 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • A 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • A 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.).

 

1.2    Alapfogalmak

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: (GDPR 4. Cikk. (12)) és az Infotv. 3. §-a alapján az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Felhasználó: Bármely Érintett, aki a Profigram Zrt. által biztosított informatikai rendszer szolgáltatásait használja;

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

2      A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS

 • a Profigram Zrt. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
 • a Profigram Zrt. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 • a Profigram Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • a Profigram Zrt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 • a Profigram Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 • a Profigram Zrt. az adatkezelés során megőrzi
  • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • a Profigram Zrt. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 • a Profigram Zrt. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
 • Az esetleges adatvédelmi incidenst a Profigram Zrt. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
 • a Profigram Zrt. a GDPR 34 Cikk (1) és (2) alapján indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet, az adatkezelő az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti
  • az adatvédelmi incidens jellegét;
  • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
  • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
  • az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is.
 • A Felhasználó által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Profigram Zrt. nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja, de biztosítja a módosítás lehetőségét az Érintett számára az adatkezelő által kezelt, és az Érintett által megadott adatok vonatkozásában
 • Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy a Profigram Zrt. akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.

 

3      AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név:                                                   PROFIGRAM Zrt.;

Székhely:                                           1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület;

Cégjegyzékszám:                              01-10-140451;

A bejegyzőbíróság megnevezése:    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

Adószám:                                           27043435-2-43;

Telefonszám:                                     +36 (1) 488 7744;

E-mail:                                                info@profigram.hu.

 

4      JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

4.1    Tájékoztatáshoz való jog:

A 13. és 14. cikkely szerint az érintett kérelmére a Profigram Zrt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Ezért az adatkezelő a Profigram Zrt. ezen tájékoztató elkészítésével, az adatkezelési folyamatok kialakításával, szabályozásával és fenntartásával biztosítja az érintettek számára a megfelelő időben, megfelelő módon, az előírásoknak megfelelő tájékoztatást.

4.2    Az érintett hozzáféréséhez való jog:

A 15. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 • A Profigram Zrt. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
 • Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
 • Az érintett kérelmére az információkat a Profigram Zrt. elektronikus formában szolgáltatja.
 • A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
 • Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

4.3    Helyesbítés joga:

A 16. cikkely szerint az érintett kérésére, figyelembe véve az adatkezelés célját, a Profigram Zrt. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

4.4    Törléshez való jog:

A 17. cikkely szerint az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Profigram Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4.4.1    Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése okán;
 • közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból közérdek alapján;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatkezelés esetén.

4.5    Az adatkezelés korlátozásához való jog:

A 18. cikkely szerint az érintett kérésére a Profigram Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Profigram Zrt. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4.6    Adathordozáshoz való jog:

A 20. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

4.7    Tiltakozás joga:

A 21. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból A Profigram Zrt. nem kezeli.

4.8    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

A 22. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

4.9    Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.10 Eljárási szabályok:

A 12. cikkely (3) bekezdése szerint az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Profigram Zrt. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

4.11 Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

4.12 Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél (Data Protection Officer – DPO)

A Profigram Zrt. a 679/2016 EU GDPR 37. Cikkben megfogalmazottak, és hatástanulmány elvégzése alapján nem kötelezett Adatvédelmi Tisztviselő kinevezésére. Mivel a Profigram Zrt. elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, ezért az adatkezelésével kapcsolatban kérdésével, problémájával, kinevezett munkatársunk foglalkozik, és ilyen esetekben kérjük, forduljon bizalommal adatvédelmi felelősünkhöz:

Cégnév:                                  PROFIGRAM Zrt.;

Telefonszám:                         +36 (1) 488 7744;

e-mail cím:                             adatvedelem@profigram.hu.

 

4.13 Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével, összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

4.14 Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

5      A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK TÉTELES FELSOROLÁSA

5.1    A www.profigram.hu ADATKEZELÉSEI

5.1.1    A www.profigram.hu szerver naplózása

A Profigram Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület) az adatkezelő.

A www.profigram.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

Külső adatkezelők naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál HTML kódja a Profigram Zrt. -től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső adatkezelő szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások adatkezelői az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) gyűjti a „sütik” résznél megadott paraméterek szerint.

Az adatkezelés célja: a kiszolgálószerver üzemszerű működésének biztosítása, a rendszertevékenységek igazolhatósága

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám.

 

 

Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

Közös adatkezelő(k): Nincs.

Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
PROFIGRAM Zrt. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület A naplóelemzések technikai lebonyolítása
Magyar Hosting Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Online tárhely biztosítása

5.1.2    A www.profigram.hu honlap saját „Süti” (Cookie) kezelése

A Profigram Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület) az adatkezelő.

Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitika.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint a www.profigram.hu oldalon végzett tevékenységek.

Az adatkezelés időtartama: 16 hónap.

 

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
PROFIGRAM Zrt. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület A weboldal fejlesztője
Magyar Hosting Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Online tárhely biztosítása
Magyar Hosting Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A sütik segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett sütit, az azt küldő adatkezelő összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a sütik a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

5.1.3    A www.profigram.hu honlap adatkezelése az „Ajánlatot kérek” és a kapcsolatfelvétel aloldalon

A Profigram Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület) az adatkezelő.

Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználótól a kapcsolatfelvétel megkönnyítéséért az ügyfeleink (érintett) számára egy könnyen kezelhető és biztonságos felületet biztosít a kapcsolatfelvétel és a további információk átadása és az esetleges kérdések megválaszolása érdekében.

Az adatkezelő az adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából kéri el, azokat harmadik félnek át nem adja, további marketing célokra nem használja.

Az adatkezelés célja: a érintettel a kapcsolat felvétele, telefonon és elektronikus levelezésen keresztül.

Az adatkezelés jogalapja: beleegyezésen alapuló adatkezelés a [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja] alapján.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, tárgy, üzenet

Az adatkezelés időtartama: az érintett által megadott adatokat visszavonásig, de legkésőbb egy évig tároljuk.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
PROFIGRAM Zrt. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület A weboldal fejlesztője
Magyar Hosting Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Online tárhely biztosítása
Microsoft Office 365 Microsoft Magyarország Zrt., 1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.) levelezés szolgáltatás biztosítása, és az elektronikus levelek, dokumentumok tárolása

A megőrzési idő hosszát az adatkezelő azon jogos érdeke definiálta, hogy a visszahívásokat és az ezzel kapcsolatos költségeket egy esetleges hatósági vizsgálat esetén igazolni tudjuk.

A megőrzési idő hosszát az adatkezelő és az adatfeldolgozó azon jogos érdeke definiálta, hogy a beszélgetéseket, és az ezzel kapcsolatos költségeket egy esetleges hatósági vizsgálat esetén igazolni tudjuk.

Amennyiben a felhasználó (látogató, érintett) az adatfeldolgozóval szerződést köt, úgy az adatkezelés a következőképpen módosul:

Új adatkezelő: A Profigram Zrt.;

Az adatkezelés célja: Az üzleti tevékenység működtetése a szerződött partnerek írásos megegyezése alapján.

Az adatkezelés jogalapja: szerződésen és jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés a [GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontjai] alapján.

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, cégnév; adószám, cégjegyzékszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó, átadó és átvevő személyének azonosításához szükséges adatok, egyéb a feladat elvégzéséhez szükséges technikai adatok (pl. kapucsengő száma).

Az adatkezelés időtartama: az érintett által megadott adatokat nyolc évig tároljuk a számviteli törvénynek megfelelően.

5.1.4    A www.profigram.hu honlap BLOG felület adatkezelése

a Profigram Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület) az adatkezelő.

Az adatkezelő speciálisan A szolgáltatás területére vonatkozó az informatika világában fontos és említésre méltó információkat és tanácsokat oszt meg a honlap látogatóival. Ezen adatok eléréséért az adatkezelő nem kér speciális bejelentkezést, és a holnap látogatásakor nem tárol el semmilyen, Az érintettel kapcsolatos adatot, csak a rendszer biztonságáért és a nyomon követhetőségért anonim információkat táról el az utólagos vizsgálatok esetleges elvégzése érdekében. A blog felületen nem lehet interaktív módon hozzászólni a bejegyzésekhez, ezért közvetlen adatkezelés ezen a felületen nem valósul meg.

Az adatkezelés célja: az érintettel (honlap látogató) hírek, érdekességek megosztása.

Az adatkezelés jogalapja: nincs adatkezelés, a BLOG felületen csak a szervernaplózással kapcsolatos anonim adatok kerülnek eltárolásra.

A kezelt adatok köre: nincs adatkezelés, a BLOG felületen csak a szervernaplózással kapcsolatos anonim adatok kerülnek eltárolásra.

Az adatkezelés időtartama: nincs adatkezelés, a BLOG felületen csak a szervernaplózással kapcsolatos anonim adatok kerülnek eltárolásra.

5.2    KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ADATKEZELŐVEL

5.2.1    A Profigram Zrt. ügyféllevelezése

A Profigram Zrt. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.

Ezen felül minden, az általunk kiküldött elektronikus levelünkben a következő tájékoztató olvasható:

A Profigram Zrt. a 2016/679 EU-GDPR, és a módosított 2011. évi CXII. törvény (infotv.) vonatkozó rendelkezései alapján elkészített adatkezelési tájékoztatójának (www.profigram.hu honlapon az „Adatvédelem” menüpont alatt) 5.2.1. pontjában meghatározottak szerint kezeli elektronikus levelezésében az érintett személyes adatokat.”

A személyes adatok kezelője: A Profigram Zrt.;

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és az üzleti folyamathoz tartozó kommunikáció biztosítása elektronikus levelezés útján.

Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás igénybevételével beleegyezésen alapuló, és a bizonyíthatóság érdekében az adatkezelő jogos érdekének biztosítása érdekében történő adatkezelés.

A kezelt személyes adatok típusa: a küldő neve, telefonszáma, e-mail címe, a dátum értékek és más időpont adatok, valamint az üzenetben megadott egyéb személyes adatok és információk.

Az adatkezelés időtartama: 10 év.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
PROFIGRAM Zrt. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület Az elektronikus levelező rendszert igénybe vevő adatkezelő
Microsoft Office 365 Microsoft Magyarország Zrt., 1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.) levelezés szolgáltatás biztosítása, és az elektronikus levelek és dokumentumok tárolása

5.2.2    Jelentkezés álláshirdetésekre

A Profigram Zrt., mint munkáltató, önállóan is hirdet állást, és a feladatok elvégzésére szükség esetén munkaerő közvetítők szolgáltatásait is igénybe veszi. Ilyen esetekben a munkaerő közvetítők és a Profigram Zrt., mint együttes adatkezelők kezelik a munkaerő közvetítő vállalkozások által küldött személyes adatokat.

A Profigram Zrt. elkötelezett a személyes adatok törvényszerű kezeléséért, így tájékoztatja az érintetteket, hogy a kiválasztási folyamat során, és azt követően egy évig munkaerő- kiválasztási célból tovább kezeli az érintettek személyes adataidat, kivéve, ha az adatkezelő az érintett kérésére mást rendel el.

A Profigram Zrt. a hozzá beérkezett önéletrajzokat és/vagy álláspályázatok jelentkezési dokumentumait tárolja, feldolgozza.

A Profigram Zrt., mint munkáltató adatfeldolgozó az érintetteket az alábbiakban tájékoztatunk:

 

Az adatkezelés célja: A Profigram Zrt. -nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett az adatkezelőnél tett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok és információk.

Az adatok törlésének határideje: az adatkezelőnél a pályázat benyújtásától számított maximum egy év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud jelentkezni a Profigram Zrt. által közzétett állásajánlatokra.

Együttes adatkezelők:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
PROFIGRAM Zrt. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület Saját honlapon meghirdetett állásajánlatok kezelése.
LinkedIn.com 1000 West Maude Avenue

Sunnyvale, CA 94085

USA

A LinkedIn, mint szolgáltató honlapján meghirdetett állásajánlatokra érkezett önéletrajzok kezelése. A Profigram Zrt. LinkedIn oldalának biztosítása.

LinkedIn saját adatkezelési tájékoztatója:

https://www.linkedin.com/legal/copyright-policy

Facebook.com 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, 1601 WILLOW ROAD

MENLO PARK, CA 94025

A Facebook, mint szolgáltató honlapján meghirdetett állásajánlatokra érkezett önéletrajzok kezelése. A Profigram Zrt. Facebook oldalának biztosítása.

Facebook saját adatkezelési tájékoztatója:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

5.2.3    TALENT Programunk adatkezelése

A Profigram Zrt. számára fontos, hogy a magyar munkaerő piacon állást kereső tehetséges, elkötelezett, tanulni vágyó, érdeklődő munkavállalók részére olyan lehetőségeket biztosítson, ami a számukra megfelelő kihívást jelentenek és egyben a munkavállaló igényeinek és személyiségének a legjobban megfelel. Ezért a TALENT programunk keretein belül a jelentkezők (érintettnek) megoszthatják velünk az önéletrajzukat, amit (és aminek a tartalmát) CSAK a Profigram Zrt., mint adatkezelő kezeli.

A Profigram Zrt. elkötelezett a személyes adatok törvényszerű kezeléséért, így tájékoztatja az érintetteket, hogy a TALENT programban való önkéntes részvétel alatt folyamatosan, és a leiratkozást követően még 30 napig munkaerő- kiválasztási célból tovább kezeli az érintettek személyes adataidat, kivéve, ha az érintett mást rendel el.

A Profigram Zrt. a hozzá beérkezett önéletrajzokat és/vagy álláspályázatok jelentkezési dokumentumait tárolja, feldolgozza.

Az adatkezelésünk kialakításakor figyelembe vettük a GDPR rendelkezéseit, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2016_11_15_Tajekoztato…Pdf. és a NAIH-2018-2570-2-V.pdf-ben megfogalmazott állásfoglalásokat.

A Profigram Zrt., mint a TALENT program felelőse (adatkezelő) az érintetteket az alábbiakban tájékoztatunk:

 

Az adatkezelés célja: A Profigram Zrt. -nél működő TALENT programban való részvétel következtében a jelentkezők önéletrajzában megadott adatai alapján végzett vizsgálat eredményeként, munkahelyi feladatok és képzési lehetőségek ajánlása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett az adatkezelőnél tett önkéntes hozzájárulása a TALENT jelentkezés kitöltése által.

A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok és információk.

Az adatok törlésének határideje: az adatkezelőnél a TALENT programban való részvétel alatt folyamatos, a kijelentkezés után maximum egy hónap.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud részt venni a Profigram Zrt. TALENT programjában.

Együttes adatkezelők:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
PROFIGRAM Zrt. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark „C” épület Saját honlapon meghirdetett állásajánlatok kezelése.

5.3    EGYÉB ADATKEZELÉSEK

5.3.1    JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS ÉS TOVÁBBÍTÁS

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

a Profigram Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

a Profigram Zrt. , mint szerződő partner az Európai Unió 29-es munkacsoportjának (EU központi adatvédelmi hatóság) wp249_hu (Munkahelyi adatkezelések) állásfoglalása, és a NAIH/2018/2570/2/V tájékoztatása alapján a szerződött partnerei és saját munkavállalóinak adatait kezeli, és/vagy adja át harmadik félnek.

Ezt azon okból teszi, hogy a Profigram Zrt. és szerződött partnerei elsődleges célját, az üzleti folyamatok sikeres működtetését biztosítsa, az emberi kapcsolatok fenntartásához és az üzleti kapcsolattartók beazonosításához szükséges személyes adatok átadásával.

Ezen tevékenysége a munkáltatónak kizárólag a feladatai teljesítésére irányulhat, így a személyes adatok átadása is csak a kapcsolattartás és az üzleti folyamat biztosítása érdekében történhet. Az ilyen módon szerzett és/vagy átadott személyes adatokat a Profigram Zrt. , és szerződött partnere más célra nem használja fel. Ezen tevékenysége a munkáltatónak kizárólag a feladatai teljesítésére irányulhat, így a személyes adatok átadása is csak a kapcsolattartás és az üzleti folyamat biztosítása érdekében történhet. Az ilyen módon szerzett és/vagy átadott személyes adatokat a Profigram Zrt. , és szerződött partnere más célra nem használja fel.

 

 

A személyes adatok kezelője: a Profigram Zrt.

Az adatkezelés célja: a Profigram Zrt. üzleti folyamatainak működtetése, a partnerek szerződés szerinti és minőségi kiszolgálása.

Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekének biztosítása (GDPR 6. Cikk 1 (f)).

A kezelt személyes adatok típusa:

 • a munkavállaló neve;
 • a munkavállaló vállalati e-mail címe;
 • a munkavállaló munkahelyi telefonszáma;
 • a munkavállaló személyi igazolvány száma, egyéb speciális egyedi azonosítója, ha erre az azonosításhoz szükség van.

Az adatkezelés időtartama: a feladat elvégzéséig, és/vagy az üzleti folyamat működtetése alatt végig.

Adatfeldolgozó: a szerződő felek munkavállalói.

További adatkezelők: a Profigram Zrt. és szerződött partnerei együttes adatkezelők!

 

 

5.3.2    A Profigram Zrt. INCIDENSKEZELÉSE

A GDPR (85) pont és az I. FEJEZET 33. cikkely szerint A Profigram Zrt., mint adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

A Profigram Zrt., mint adatkezelő független informatikai és adatbiztonsági auditot hajtott végre az informatikai rendszereire és személyes adatkezelési folyamataira és a következő biztonsági eseményeket tekinti adatvédelmi incidensnek:

 • Az 5. pontokban megadott rendszerekben kezelt személyes adatok vonatkozásában a 4. Cikk. (12) szerinti esemény(ek) bekövetkeztekor (bizalmasságának elvesztése bármilyen okból, és módon);
 • A profigram.hu weboldalon kezelt és /vagy gyűjtött személyes adatok vonatkozásában a 4. Cikk. (12) szerinti esemény(ek) bekövetkeztekor (bizalmasságának elvesztése bármilyen okból).

 

6      DOKUMENTUMADATOK

Jelen dokumentum a Profigram Zrt. KÜLSŐ adatkezelésének saját nyilvántartásba vett és kiadott dokumentuma.

Verziószám:                              2.0;

Dokumentumfelelős               Váraljai Csaba Gábor – adatvédelmi tisztviselő;

Készítette:                                 Váraljai Csaba Gábor – adatvédelmi tisztviselő;

Kiadás dátuma:                        2021.03.01;

Dokumentum azonosító:        PRGR-TÁJ-2021-019-KAKT-2.0

 

7      VERZIÓKÖVETÉS

 

Verzió Dátum Módosítás rövid leírása Módosította
1.0 2019.04.05 Az Első változat Váraljai Csaba Gábor

EU-GDPR DPO

2.0 2021.03.01 Második Változat, változások lekövetése Váraljai Csaba Gábor

EU-GDPR DPO